Generalforsamling i Klassikernes Rejseforening - VIGTIG ændring

18. april 2022

Generalforsamlingen er flyttet til Bredehus Hotel og Restaurant, Kirkegade 25, 7182 Bredsten. Stadig samme tid kl. 14.00-16.00.

Medlemmer, der måtte ønske at deltage, bedes kontakte formanden på tlf. 86691987 eller info@klassikerne.dk senest tirsdag den 26. april.

Man er medlem, såfremt man har deltaget i en af foreningens rejser i 2021, eller såfremt man står opført på foreningens liste over guider.

---------

Der indkaldes til generalforsamling i Klassikernes Rejseforening søndag den 1. maj kl. 14.00 - 16.00 på Hotel Bredehus. OBS! mødestedet er ændret.

På grund af Covid-19 situationen har det ikke været muligt at afholde den inden for den normale tidsfrist.


Dagsorden ifølge lovene:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter - se nedenfor
7) Valg af revisorer
8) Eventuelt

  • Forslag fra foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal
    skriftligt meddeles foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens
    afholdelse, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside.
  • Kandidater til bestyrelsesvalget skal skriftligt meddele deres kandidatur til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse hvorefter kandidaternes navne offentliggøres på foreningens hjemmeside.
  • Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
  • Bestyrelsen foreslår en dirigent, men generalforsamlingen vælger suverænt dirigenten.
  • Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Man bliver medlem for et år ved at købe en rejse hos Klassikernes Rejseforening, hvorved der automatisk betales kontingent til foreningen.

Guider, der er anført på foreningens liste over aktive guider, er automatisk medlemmer af foreningen. Listen over aktive guider ajourføres hvert år i november af bestyrelsen.

Kandidater til bestyrelsen - opdateret d. 19.04 2022
Følgende medlemmer af bestyrelsen, der er på valg, har alle tilkendegivet, at de genopstiller:
Albert Lange
Kell Commerau Madsen
Povl Borre Andersen

Der er ikke ved fristens udløb indkommet andre kandidater.

Følgende har tilkendegivet, at de opstiller som suppleanter:
Børge Kjeldsen
Gitte Engelund

Der er ikke ved fristens udløb indkommet andre kandidater.Seneste nyt
3.7.22
Alle efterårets rejser gennemføres
På alle tre rejser i efteråret er minimumsdeltagerantallet nu opnået....
Klassikernes Rejseforening  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk