Indkaldelse til Generalforsamling

15. december 2022

Generalforsamling 2023

Der indkaldes til generalforsamling i Klassikernes Rejseforening søndag den 29. januar kl. 14.00 - 16.00
på Jelling Kro, Gormsgade 16, 7300 Jelling.

Dagsorden ifølge lovene:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7) Valg af revisorer
8) Eventuelt

Forslag fra foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal
skriftligt meddeles foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Kandidater til bestyrelsesvalget skal skriftligt meddele deres kandidatur til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter kandidaternes navne offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Bestyrelsen foreslår en dirigent, men generalforsamlingen vælger suverænt dirigenten.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Man bliver medlem for et år ved at købe en rejse hos Klassikernes Rejseforening, hvorved der automatisk betales kontingent til foreningen.

Guider, der er anført på foreningens liste over aktive guider, er automatisk medlemmer af foreningen.
Listen over aktive guider ajourføres hvert år i november af bestyrelsen.Klassikernes Rejseforening  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk